ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Правила и условия за участие
В конкурсните категории

За проектите
Проектите трябва да са актуални и да онагледяват най-добрите възможности на участниците.
Всеки автор или собственик на обект може да кандидатства с неограничен брой проекти в неограничен брой категории. Кандидатстването в повече от една категория и/или с повече от един проект се извършва с отделна регистрация за всеки от проектите и/или категориите.

За регистрацията са необходими:
⦿  5-10 професионални снимки на изпълнения проект (размер до 2 МВ на фотография; снимките трябва да бъдат изпратени в два варианта: 72 dpi за публикуване в Интернет, и 300 dpi за печат, формат *.png или *.jpeg; снимките с висока резолюция се добавят в полето "Кратко описание" като споделен линк за изтеглянето им), които да онагледяват цялостно обекта и нивото на проекта. Поне една от тях трябва да е аранжировка - разпределение на пространството или план с аранжировка - разпределение на пространството. По фотографиите не трябва да има никакви брандировки и лого, за да не се възпрепятства пълноценното им разчитане. Високото качество на снимките е важно, защото предстои да бъдат използвани в рекламни материали и (печатни) публикации. 
⦿  Кратко описание на български и английски в MS Word (всяко до 500 символа, вкл. интервалите) към проекта, в което да се опишат материалите и особеностите, да се изложат специфичните предимства и оригиналните решения. Яснотата и грамотността на описанието също се отразяват на оценката.
Приемат се проекти, участвали и на други сцени и конкурси.

Процес и критерии на журиране
Провежда се предварителна класация сред всички регистрации. Одобрените преминават във втори кръг и биват номинирани като потенциални победители. 
Всеки номиниран проект след първоначалния подбор получава свой входящ номер в системата за оценяване. Участникът получава уведомително писмо на електронния адрес, от който е подадена кандидатурата в срок от до 10 работни дни след полученото плащане. Дисквалифицираните кандидатури получават уведомително писмо на електронния адрес, от който са подадени в срок от до 10 работни дни след полученото плащане с информация за причината за отхвърляне. Всеки дисквалифициран проект може да бъде изпратен за ново разглеждане, като за това кандидатът заплаща допълнителна такса.

Класирането на най-добрите проекти ще се обяви на Церемонията по връчването на Dibla Design Awards.
С цел максимална обективност, класирането на проектите се извършва от многобройно международно жури от признати специалисти и авторитети. Оценката на всеки проект е сумата от точки (от 1 до 10), присъдени по разнообразни единни критерии. Всеки член на журито има собствен профил в общата система за оценяване и гласува сам и независимо от останалите.
Основните стандарти за оценка включват, но не се изчерпват със, следните критерии:
­⦿  Цялостно въздействие
­⦿  Оптимизация на пространството
⦿  Ергономика
⦿  Оригиналност и новаторство
⦿  Съчетаване на елементите
⦿  Точност, яснота и изчерпателност на описанието

 

Такси
Стандартната такса е в размер от 180,00 лв. за обработката на документите и администриране на съревнованието. Таксата за повторно разглеждане на кандидатура е 50,00 лв.
ВАЖНО! С цел облекчаване на администрирането и журирането, и избягването на претрупването на проекти в края на периода на съревнованието, Dibla Design Awards предлага възможността за ранна регистрация до 30 юли 2019 г. Участници в Dibla Design Awards 2018 ползват 20% отстъпка за всяка подадена кандидатура през 2019 г.

⦿  Ранно записване: 27 юни – 31 юли 2019 г: такса 150,00 лв. (за участници в Dibla Design Awards 2018: такса 125,00 лв.)
⦿  Стандартно записване: 31 юли - 30 септември 2019 г: такса 180,00 лв. (за участници в Dibla Design Awards 2018: такса 150,00 лв.)
⦿  Записване в последния момент: 01 октомври – 13 октомври 2019 г.: такса 280,00 лв. (за участници в Dibla Design Awards 2018: такса 230,00 лв.)
⦿  За повторно разглеждане на дисквалифицирани проекти крайният срок е до 30 септември 2019 г. и таксата е непроменлива – 50,00 лв. 

Всеки автор или собственик на обект е свободен да кандидатства с неограничен брой проекти, без ограничение в категориите; това става с отделна заявка и отделна такса за всеки проект и/или категория.

Срокове
⦿   Ранна регистрация: до 31 юли 2019 г.
⦿   Краен срок за стандартна регистрации: 30 септември 2019 г.
⦿   Регистрация в последния момент: 01–13 октомври 2019 г.
⦿   Краен срок за повторно кандидатстване за преразглеждане на отхвърлен проект: 30 септември 2019 г.
⦿   Журиране: 22–31 октомври 2019 г.
⦿   Церемония за оповестяване на резултатите и награждаване: 21 ноември 2019 г.
⦿   Публикуване в Галерията на www.dibla-awards.com: декември 2019 г.
⦿   Публикуване на най-добрите номинирани и наградените проекти в Годишния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2019“: пролет 2020 г.

Класиране и награждаване
За всяка номинирана регистрация (входящ номер и платена такса) участникът получава отделна покана; това дава възможност на кандидатите с повече номинирани проекти и/или номинирани в повече категории да превърнат повече свой гости в част от Церемонията.

Номинираните:
⦿   Ще получат покана за двама души за официалната Церемония по награждаването;
⦿   Ще бъдат включени в специално издавана от Dibla Design Awards книга за Церемонията, която ще включва имената на проектите и техните автори с контактните им данни, и ще бъде разпространявана на събитието сред всички гости и представители на медиите;
⦿   Всеки участник с номиниран проект ще получи и своя безплатен екземпляр от луксозния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2018“;
⦿   Ще бъдат публикувани в Галерията на сайта на Dibla Design Awards през 2020г.;
⦿   Ще бъдат канени на ключовите събитията на „Дибла“ през 2020 г.

Победителят и четирима подгласници във всяка категория:
⦿   Ще бъдат включени в луксозния годишен каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2019“ (ако вече не са участвали в изданието за 2018 г. с отличения проект);
⦿   Ще бъдат публикувани в Галерията на победителите на сайта на Dibla Design Awards безсрочно;
⦿   Ще бъдат специални гости на събитията на „Дибла“ през 2020 г.;
⦿   Ще се радват на пълния медиен отзвук на събитието и Церемонията по награждаването;
⦿   Подгласниците ще получат грамоти, удостоверяващи постижението им, а победителят – сертификат.

Правни изисквания
С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Организаторите на Dibla Design Awards не носят отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.
С кандидатстването си в конкурса авторът се съгласява да проектът му да бъде публикуван и ползван за целите на конкурса, без да предявява претенции във връзка с авторските и сродните им права.
С кандидатстването си проектантът декларира, че ще бъде на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса. Собственик/стопанин на обект може да включи обекта си в конкурса само съвместно с автора (дизайнера) на интериорния проект.

„Дизайнер на годината“
За кандидатурите
Всеки изявен професионалист в интериорния бранш може безплатно да кандидатства сам или да бъде предложен от другиго за Дизайнер на годината. При предложение от трети лица, „Дибла“ изисква изричното съгласие на предложения за участие в съревнованието.
Отличието се присъжда за изключителен принос към нивото, качеството и реномето на българския дизайн, и за популяризирането му на национално и международно равнище.
Регистрацията за отличието изисква:
⦿    Наградите, получавани през годините;
⦿    Референции от клиенти и компании;
⦿    3 осъществени проекта от последните 3 години с план-разпределение на пространствата, които са били обект на интериорен дизайн. Фотографиите трябва да са професионални, с размер до 2 МВ на снимка; снимките трябва да бъдат изпратени в два варианта: 72 dpi за уеб публикуване и 300 dpi за печат, формат *.png или *.jpeg, без никакви брандировки и лого, за да не се възпрепятства пълноценното им разчитане. Снимките с висока резолюция се добавят в полето "Кратко описание" като споделен линк за изтеглянето им. Снимките трябва да са висококачествени, подходящи за печат, за да могат да бъдат използвани в рекламни материали и публикации.
⦿   Кратка творческа биография на български и английски (на всеки език – до 1800 символа, включително интервалите), упоменаваща заслугите им за повишаването на нивото и популяризирането извън страната на българския дизайн (вкл. водене на лекции, семинари и пр.).
Всички текстове трябва да са в един файл (MS Word или PDF).
 
Процес и критерии за избор
Отличието се присъжда за най-висок професионализъм и принос към нивото, качеството и реномето на българския дизайн, и за популяризирането му на национално и международно равнище.
Подадените в срок кандидатури ще бъдат сведени до три от специална комисия на „Дибла“. Като Национална платформа за интериорен и продуктов дизайн, „Дибла“ си запазва правото и да внася и кандидатури от свое име, със съгласието на съответния дизайнер. 
Трите отсети кандидатури се подлагат на гласуване от журито. Представителят на „Дибла“ гласува с коефициент 1,5.
В малко вероятния случай, че две или всички три кандидатури получат равен брой точки, „Дибла“ определя окончателния победител.

Такси
Кандидатурите и номинациите за Дизайнер на годината са безплатни.

Срокове
⦿   Краен срок за кандидатстване: 20 октомври 2019 г .
⦿   Журиране: 22–31 октомври 2019 г.
⦿   Церемония за оповестяване на резултатите и награждаване: 21 ноември 2019 г.
⦿   Публикуване в Галерията на www.dibla-awards.com: декември 2019 г.
⦿   Публикуване на най-добрите номинирани и наградените проекти в Годишния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2019“: пролет 2020 г.

Награждаване
Избраният за Дизайнер на годината ще бъде обявен на Церемонията по връчването на Dibla Design Awards.
Награденият ще получи:
⦿   Статуетката „Дизайнер на годината“ и грамота, които удостоверяват признанието за изключителните постижения на носителя си;
⦿   Правото да се представя като Дизайнер на дадената година, да използва авторитета на наградата за изграждането на своя професионален облик;
⦿   Място в Галерията на победителите на сайта на Dibla Design Awards безсрочно;
⦿   Ключово място в луксозния годишен каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2019“;
⦿   Правото да бъде специален гост на събитията на „Дибла“ през 2020 г.;
⦿   Полагащото му се място в медийния отзвук от събитието и Церемонията по награждаването;
⦿   Покана за Церемонията, важаща за него и двама негови гости.

Правни изисквания
С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Организаторите на Dibla Design Awards не носят отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.
С кандидатстването си в конкурса авторът се съгласява „Дибла“ да ползва и публикува проекта му, без претенции към Платформата за авторски права.
С кандидатстването си проектантът декларира, че ще бъде на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса.
Собственик/стопанин на обект може да включи обекта си в конкурса само съвместно с автора (дизайнера) на интериорния проект.