ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Правила и условия за участие в Националния конкурс за интериорен дизайн Dibla Design Awards

Изисквания към проектите:
В конкурса се допускат актуални изпълнени интериорни проекти. Всеки автор на проект или собственик на обект, които попада в посочените категории, може да направи своята регистрация с неограничен брой проекти в една или повече от категориите. Регистрацията на проект в повече от една категория и/или с повече от един проект се извършва с отделна регистрация и отделна такса за всеки от проектите и/или категориите. Приемат се проекти, участвали и на други сцени и конкурси.

Регистрация:
Всеки кандидатстващ проект трябва да отговаря на техническите изисквания и условията на конкурса. За всеки проект кандидатът трябва да попълни отделен формуляр за регистрация:

В полетата за регистрация се попълва както следва:

⦿ Име на обекта на български и английски;

⦿ Автор / възложител – името на автора на български и на латиница; в случай, че оригиналното име е на латиница има специфично четене, то следва за бъде транскрибирано на български;

⦿ Категория – в съответствие с предназначението на обекта;

⦿ Телефон и Е-mail – чрез тях организаторите ще се свържат с кандидата и ще подават информация към него;

⦿ Прикачи документ – кратко описание на български и английски език във формат MS Word (всяко описание да е от 1000 до 1700 символа, вкл. интервалите) към проекта, в което да се опишат материалите и особеностите, да се изложат специфичните предимства и оригиналните решения. Яснотата и грамотността на описанието също се отразяват на оценката;

⦿ Прикачи снимка – до 10 броя снимки от проекта с размер до 2 МБ всяка, които ще се използват при журирането, на страниците на Платформата и в Интернет. Една от снимките трябва да е разпределение на пространството на обекта;

⦿ Линк / данни за фактура:
* в полето поставете линк, от който организаторите на конкурса да свалят  RAR файл, съдържащ:

 • Линк, от който организаторите на конкурса да свалят същите снимки, които сте прикачили в полетата "Прикачи снимка", във формат, подходящи за печат, без ограничения в размера. Те ще се използват по време на събитието и след него във видеа и печатни материали, свързани с конкурса и резултатите от него.
 • Линк към профила Ви в dibla.com, ако желаете да се възползвате от по-ниска такса.
 • Линк в dibla.com към проекта, с който кандидатствате, ако желаете да се възползвате от по-ниска такса.
 • Името на обекта, за който сте били номинирани в предишни издания на DDA, и годината на номинация, ако желаете да се възползвате от по-ниска такса.
 • В свободен текст попълнете данни за фактура.

ВАЖНО!
За да се възползвате от 20% по-ниска цена при таксата за регистрация, е необходимо да отговаряте на следните условия:
⦿ Ако сте били номинирани в предишни издания на DDA, моля посочете това обстоятелство, както и проекта, с който сте кандидатствали в полето "Линк / данни за фактура".
⦿ Ако имате регистрация в dibla.com, публикували сте повече от три проекта с своя профил, включително проекта, с който кандидатствате, моля посочете това обстоятелство, като включите линкове към профила и проекта в полето "Линк / данни за фактура".

В изпратените снимки не се допускат никакви водни знаци, лога и допълнителни текстове.

Етапи и последователност на участие в категориите:

1. Всеки кандидат трябва да попълни регистрационния формуляр и изпрати необходимите материали. Така проектът му попада на етапа на проверка за съответствие – на техническите изисквания, на условията на конкурса, на категориите в надпреварата и т.н. 
* Дисквалифицираните кандидатури получават уведомително писмо на електронния адрес с информация за причината за отхвърляне. Всеки дисквалифициран проект може да бъде допълнен/поправен и изпратен за ново разглеждане, като за това кандидатът заплаща допълнителна такса, посочена по-долу.

2. Преминалите горния етап проекти получават входящ номер, чрез които анонимно ще бъдат представяни в етапа на журиране; така те вече са номинирани като потенциални финалисти. Участниците получава уведомително писмо на електронния адрес, с информация, че проектът е номиниран. За да завърши своята номинация всеки участник заплаща такса в 7-дневен срок от получаването на уведомителното писмо. Сумата за дължимата такса се определя според дата, в която кандидатът е направил своята регистрация.

3. Номинираните проекти, след заплащането на таксата, се публикуват в закритата платформа за журиране. С цел максимална обективност, класирането на проектите се извършва от многобройно международно жури от признати специалисти и авторитети. Оценката на всеки проект е сумата от точки (от 1 до 10), присъдени по разнообразни единни критерии. Всеки член на журито има собствен профил в общата система за оценяване и гласува сам и независимо от останалите.

4. Петте проекта във всяка категория, събрали най-висок бал, стават финалисти на категорията.

5. Проектът-финалист, събрал най-много точки, става победител в категорията си. Резултатите се обявяват на Церемонията по награждаването.
* Освен по време на Церемонията, проектите-победители и някои от номинираните проекти се публикуват в годишния каталог на Платформата "Най-доброто от интериорния дизайн".

Основните стандарти за оценка включват, но не се изчерпват със, следните критерии:

 • Цялостно въздействие
 • Оптимизация на пространството
 • Ергономия
 • Оригиналност и новаторство
 • Съчетаване на използваните материали и елемнти
 • Точност, яснота и изчерпателност на описанието

ВАЖНО!
В случай че в дадена категория попаднат номинирани по-малко от пет проекта, организаторите си запазват правото да анулират категорията от съревнованието. Участниците ще бъдат информирани след 31 декември 2020 на посочения от тях E-mail, а заплатените от тях такси (с изключение евентуално на тази за повторно разглеждане на кандидатура) ще им бъдат възстановени.

Срокове

 • До 31 декември 2020 г. всички желаещи могат да направят своята регистрация.
 • От 3 до 12 януари 2021 г. – журиране и определяне на победителите. 
 • Всички резултати от конкурса ще бъдат обявени в онлайн церемония на 21 януари 2021г.

Такси

 • Постъпилите до 20 декември 2020 г. кандидатури заплащат стандартна такса от 180,00 лв.
 • Всички, които направят своята кандидатура в периода от 21 до 31 декември 2020 г., заплащат такса в размер на 280,00 лв.
 • Таксата за повторно разглеждане на кандидатура е 50,00 лв.

ВАЖНО!
За да се възползвате от 20% по-ниска цена на таксата за регистрация, е необходимо да отговаряте на поне едно от следните условия (моля, посочете съответните обстоятелства при регистрацията си):
⦿ Ако сте били номинирани в предишни издания на DDA, моля посочете това обстоятелство, както и проекта, с който сте кандидатствали в полето "Линк / данни за фактура".
⦿ Ако имате регистрация в dibla.com, публикували сте повече от три проекта с своя профил, включително проекта, с който кандидатствате, моля посочете това обстоятелство, като включите линкове към профила и проекта в полето "Линк / данни за фактура". 

Преференциалната цена не важи за повторно разглеждане на дисквалифицирана кандидатура!

Правни условия към кандидатурите

С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Организаторите на Dibla Design Awards не носят отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.

С кандидатстването си в конкурса авторът се съгласява проектът му да бъде публикуван и ползван за целите на конкурса, без да предявява претенции във връзка с авторските и сродните им права.

С кандидатстването си проектантът декларира, че ще бъде на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса. Собственик/стопанин на обект може да включи обекта си в конкурса само съвместно с автора (дизайнера) на интериорния проект.


ДИЗАЙНЕР НА ГОДИНАТА
Правила и условия за участие в Dibla Design Awards – дизайнер на годината!

Кандидатури:

Отличието се присъжда за изключителен принос към нивото, качеството и реномето на българския дизайн, и за популяризирането му на национално и международно равнище. Всеки изявен професионалист в интериорния бранш може безплатно да кандидатства сам или да бъде предложен от другиго за Дизайнер на годината. При предложение от трети лица, „Дибла“ изисква изричното съгласие на предложения за участие в съревнованието.

Регистрация:

Кандидатите за Дизайнер на годината трябва да попълнят следните полета във формуляра за кандидатстване:
В полетата за регистрация се попълва както следва:

⦿ Име на обекта – име на вашата кандидатура / слоган, марка, мото;

⦿ Автор / възложител – името на автора на български и на латиница; в случай, че оригиналното име е на латиница има специфично четене, то следва за бъде транскрибирано на български;

⦿ Категория – Дизайнер на годината;

⦿ Телефон и Е-mail – чрез тях организаторите ще се свържат с кандидата и ще подават информация към него;

⦿ Прикачи документ – кратко описание на български и английски в MS Word (всяко описание да е от 1000 до 2700 символа, вкл. интервалите), в което авторът представя себе си, кариерата и постиженията си; 

⦿ Прикачи снимка – до 10 броя избрани снимки от проекти на дизайнера от последните три години, с размер до 2 МБ всяка. Снимките ще се използват при журирането, на страниците на Платформата и в Интернет;

⦿ Линк / данни за фактура:
* в полето включете линк, от който организаторите на конкурса да свалят  RAR файл, който да съдържа:

 • Визуално представяне (PDF презентация) на три проекта, осъществени през последните 3 години, които онагледяват по най-добрия начин стила, духа и творчеството на кандидата. 
 • Три описания на български и английски в MS Word (всяко описание да е от 1000 до 1700 символа, вкл. интервалите) към проектите, представени в презентацията, които описват материалите и особеностите, специфичните предимства и оригиналните решения. Яснотата и грамотността на описанието също се отразяват на оценката.
 • Референции от клиенти и компании за които е работил; публикации от или за него.
 • Документирани награди от други национални и международни конкурси (ако има такива).

В изпратените снимки не се допускат никакви водни знаци, лога и допълнителни текстове.

Етапи и последователност на избора:

Подадените в срок кандидатури ще бъдат сведени до три от специална комисия на „Дибла“. Като Национална платформа за интериорен и продуктов дизайн, „Дибла“ си запазва правото да внася и кандидатури от свое име, със съгласието на съответния дизайнер. Трите отсети кандидатури се подлагат на гласуване от журито.
Представителят на „Дибла“ гласува с коефициент 1,5. В малко вероятния случай, че две или всички три кандидатури получат равен брой точки, „Дибла“ определя окончателния победител.

Срокове

 • До 31 декември 2020 г. всички желаещи могат да направят своята регистрация.
 • От 3 до 12 януари 2021 г. – журиране и определяне на победителите. 
 • Всички резултати от конкурса ще бъдат обявени в онлайн церемония на 21 януари 2021г.

Такси

 • За кандидатстването за Дизайнер на годината няма такса.

Правни условия към кандидатурите

С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Организаторите на Dibla Design Awards не носят отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.

С кандидатстването си в конкурса авторът се съгласява проектът му да бъде публикуван и ползван за целите на конкурса, без да предявява претенции във връзка с авторските и сродните им права.

С кандидатстването си проектантът декларира, че ще бъде на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса. Собственик/стопанин на обект може да включи обекта си в конкурса само съвместно с автора (дизайнера) на интериорния проект.